Οικονομικά Στοιχεία

Στα παρακάτω links οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τους Ισολογισμούς καθώς και τα Αποτελέσματα Χρήσης της Galerie de Beauté.

1